خانه فناوری زوکیپر، نگهبان باغ وحش زیست‌بوم‌های کلان‌داده‌ای