خانه اخبار بنتک بانک صادرات، حامی شرکت های دانش بنیان ناحیه نوآوری شریف