خانه فناوری ایجاد دوقلوی دیجیتال و ارتباط آن با هوشمندسازی: حرکت به سمت انعطاف سازمانی بیشتر