خانه فناوری آیا دسترسی همه بخش‌های سازمان به تکنولوژی یکسان است؟