خانه کسب و کار آیا باید کارمندی که شرکت شما را ترک کرده، دوباره استخدام کرد؟